Meny

386,4 tonn makrellstørje i 2024

article image Foto: Norges Sildesalgslag/Georg Wastian (2020)

Norge får fiske 386,4 tonn makrellstørje i 2024, som tilsvarer fjorårets kvotenivå.

08.03.2024 14:53

Dette ble avgjort i fiskeriforhandlingene denne uken, skriver departementet

Småskala kystfartøy og notfartøy kan som i 2023 delta i fisket. I tillegg åpnes det for at også ett linefartøy kan delta. Forhandlingene har funnet sted i den Internasjonale kommisjonen for forvaltning av atlantisk tunfisk (ICCAT).

- Makrellstørjen har de senere år vendt tilbake til norske farvann, og er nå kommet for å bli.  Dagens kvotenivå gir økte muligheter til fangstaktivitet og verdiskaping av makrellstørje, og vi håper at norske fiskere vil benytte seg av denne muligheten slik at vi kan få utnyttet også denne ressursen best mulig i fremtiden, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Av norsk totalkvote på 386,4 tonn, er det avsatt 15 tonn til bifangst, 10 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske og 30 tonn til et pilotprosjekt på levendelagring av makrellstørje. I tillegg er ytterligere 3,4 t avsatt til forskning.

Det vil i likhet med tidligere år tilrettelegges for rekreasjonsfiske, med formål om å merke makrellstørjen før den slippes tilbake i sjøen.

- Merk- og slipp og rekreasjonsfisket bidrar til å kartlegge utbredelsen av makrellstørje i norske og internasjonale farvann. Dette har gitt oss verdifull informasjon over flere år, og vi håper at aktiviteten vil fortsette og bidra til ytterligere informasjon og observasjoner om makrellstørjen også i år, sier Myrseth.


 

 

Om det norske fiske etter makrellstørje i 2024

Viderefører fisket for småskala kystfartøy

Notfartøyene og linefartøyet som skal delta i fisket får en fartøykvote på 36 tonn og et maksimalkvotetillegg på 15 tonn per fartøy, og samlet gruppekvote er 288 tonn. Småskala kystfartøy får en samlet gruppekvote på 40 tonn. Inntil 25 fartøy får delta i denne gruppen i 2024, og vilkårene er at fartøyet er under 15 meter og fisker kystnært med selektivt redskap.

Tidlig refordeling

Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve den garanterte kvoten til notfartøy den 15. august 2024, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato.

Levendelagring

Det avsettes 30 tonn til et pilotprosjekt på levendelagring av makrellstørje i år, som er en økning på 12 tonn i forhold til i fjor. Pilotprosjektet har som mål å gi oss nyttig informasjon og danne grunnlag for et fremtidig regelverk om levendelagring. Formålet med levendelagring er å tilrettelegge for muligheten til å spre råstoff til markedet over tid, og å forbedre og bevare den gode kvaliteten på makrellstørjen.

Mulighet til å delta i en Joint Fishing Operation (JFO)

For notfartøyene vil det i år bli mulig å delta i fisket i en form for samfiskeordning. I denne ordningen vil fangsten hos ett av to eller flere fartøy kunne registreres på kvoten til et annet fartøy, innenfor en allerede avtalt fordelingsnøkkel. For at fartøy skal kunne delta i ordningen må hvert av fartøyene være utstyrt til å fiske etter makrellstørje, fartøyene må ha hver sin individuelle kvote, og fisket må foregå innenfor gjeldende regelverk. Ordningen vil organiseres nærmere av Fiskeridirektoratet.