Meny

Bærekraft i NSS

Slik jobber vi sammen med fiskeflåten og industrien for å skape et fiskeri som er lønnsomt i dag, og forblir en evigvarende ressurs for fremtidige generasjoner. 

 

Villfisken som svømmer fritt i havet er en gave til oss fra naturen. Å jobbe med forvaltningen av denne, forplikter oss til å ta ansvar, slik at også de som kommer etter oss kan fortsette å leve av havet.

Viktige bærekraftsmål vi jobber med:

·       Tilgjengeliggjøre informasjon og kunnskap om miljø- og ressursforvaltning.

·       Levere trygg, sunn og klimavennlig sjømat til verden.

·       Styrke kystsamfunnene og sikre like muligheter i sjømatnæringen.

Dette er mål vi jobber kontinuerlig med i samarbeid med fiskeri- og oppdrettsnæringen, og vi praktiserer full åpenhet rundt hvordan vi jobber.

I tråd med FNs definisjon, jobber vi med et bærekaftsbegrep som omhandler både miljø, sosiale forhold og økonomi, og dette ligger til grunn for alle aktivitetene våre.

Slik jobber vi for å nå målene våre:

Kunnskapsdeling og holdningsarbeid

Som organisasjon er vi opptatt av å fremme en bærekraftig og ansvarlig holdning, både blant våre medarbeidere, og ved å tilgjengeliggjøre kunnskap for medlemmer og konsumenter. Gjennom å spre informasjon om bærekraftige fiskeripraksiser og nye løsninger, bygger vi en sterkere, mer informert industri som kan ta gode valg for fremtiden.

Arbeidet inkluderer alt fra kunnskap om håndtering av fangst, praktiske løsninger ombord, informasjon om sporing redskaper, til mer avanserte tekniske metoder som reduserer miljøpåvirkning.

Bidrag til forskning og bestandsvurderinger

En sentral del av arbeidet vi gjør handler om å samle inn detaljerte data om fangstmengder, fangstområder, og fiskeslag fra medlemsfartøyene. Denne informasjonen bidrar til forskning og vitenskapelige vurderinger av fiskebestandene. Slik jobber vi for å sikre at kvoteanbefalinger er basert på oppdatert og nøyaktig informasjon, noe som er viktig i arbeidet med å sikre bærekraftig fiske.

Støtte til miljøtiltak

Et rent hav og en ren kystlinje er viktig for fremtiden. Via Miljøfondet vårt gir vi hvert år opp til 250.000 kr til dere som vil hjelpe oss med å ta vare på dette, enten det er gjennom strandrydding eller andre tiltak for havet.

Transparens, sporbarhet og miljøsertifiseringer

Gjennom rollen vi har innen salg og distribusjon, jobber vi for vi transparens i hele verdikjeden. Dette omfatter sporbarhet fra fangst til forbruker, noe som er viktig for alle som ønsker å ta bærekraftige valg, og for å sikre tilliten til norske sjømatprodukter. Vi arbeider for at flere fiskerier blir miljøsertifisert gjennom anerkjente standarder som for eksempel Marine Stewardship Council (MSC), fordi slike ordninger gir konsumentene trygghet og setter høye standarder for oss som felles industri.

Levende kystsamfunn

I Norges Sildesalgslag jobber vi for at våre medlemmer skal få rettferdige priser gjennom vår digitale auksjonsplattform. Dette bidrar til god lønnsomhet for fiskerne og stabil økonomi i bygder og byer langs hele kysten. En sunn og rettferdig økonomi er viktig for å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i næringen. Og det skaper aktivitet og lønnsomhet i mange sekundære næringer som foredling, transport og markedsføring.

Like muligheter

Mangfold og inkludering er mer enn bare mål for oss; det er slik vi driver sjømatnæringen fremover. Ved å sikre at alle har like muligheter, åpner vi dørene for et bredt spekter av stemmer, perspektiver, og ideer som kommer oss alle til gode. Flere innsikter og erfaringer betyr bedre løsninger og en sterkere, mer bærekraftig industri. Slik bygger vi en næring som er rigget for alt fremtiden måtte bringe.