Meny

Rundskriv 32/12 Kvoteutnyttelse

Gjeldende Alle fiskeslag Rundskriv
21.12.12
Last ned rundskriv som PDF

Norges Sildesalgslag fører kontroll med overholdelse av fartøykvoter innenfor de fiskerier som omfattes av lagets førstehåndsomsetning. Vi registrerer i den sammenheng at en del av regelverket ikke er godt nok kjent, eller at viktig informasjon ikke tilkommer ny eier i forbindelse med ervervstillatelser m.m.

I alminnelighet vil vi understreke at det er fiskars ansvar til enhver tid å ha oversikt over egen/egne kvoter.

Vi vil i denne sammenheng spesielt vise til følgende forhold:


1. Regel om kvoteutnyttelse.

Hvert fartøy kan bare fiske og lande èn kvote innenfor reguleringsåret. Denne bestemmelsen er tatt inn i reguleringsforskriftene for alle pelagiske fiskeslag, f.eks. J-232-2012 (for NVG-sild) § 24. Regelen knytter seg til selve skroget, og gjelder uavhengig av om det fiskede kvantumet gjaldt andre rettigheter eller annen fartøygruppe.

Som en del av kvotekontrollen må det derfor undersøkes om det skal foretas fradrag av kvantum som tidligere/nåværende eier har fisket på aktuell rettighet eller på aktuelt skrog. Dersom både skrog og rettighet er belastet med fisket kvantum, trekkes det høyeste kvantumet ifra tildelt kvote. Eventuelle dispensasjoner (se nærmere kriterier i den enkelte J-melding) fra denne regel MÅ være gitt før fisket starter. 


2. Kvoterettigheter med tilhørende flexkvantum fra tidligere år.

Innføring av flexkvoter på fartøynivå medfører en fare for at ukjente fangstkvanta fra fjoråret (overfiske inntil 10 %) som skal trekkes i fra kvoten, ikke er hensyntatt ved kjøp og salg av fartøy/rettigheter. For noen redskapsgrupper kan det også være snakk om ufisket kvantum (underfiske inntil 10 %) som skal godskrives i det nye året.

Norges Sildesalgslag bokfører hovedtyngden av slike saldoer (inngående balanser) mot det enkelte fartøys kvoter i løpet av januar hvert år.  Det vil likevel alltid være et visst antall slike poster som ikke kan føres før senere i året fordi den aktuelle rettigheten ved årsskiftet ikke har noen formell «eier», eller at den nye eieren ikke er registrert hos laget.

Det er derfor viktig den enkelte fisker/reder ber om å få dette opplyst fra tidligere eier, eventuelt kontakter Norges Sildesalgslag for å få opplyst om det finnes slike poster på aktuell rettighet.


3.     Strukturering.

Ved tildeling av nye strukturkvoter kan det også være tilhørende fangstkvanta fra inneværende år som er fisket på den opprinnelige rettigheten. For fiskeslag med kvotefleksibilitet kan det også finnes poster fra fjoråret.  Disse vil som en del av lagets kvotekontroll også måtte trekkes ifra det tildelte kvotekvantumet på strukturkvoten etter nærmere fastsatte regler.


4. Fartøy som benytter slumpfiskordningen, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

Tolkning og presisering av bestemmelser inntatt i de ulike forskrifter gjøres av fiskerimyndighetene. Det er viktig å være oppmerksom på at forbudet mot å benytte flexkvoteordningen ved bruk av slumpfisktillatelser, gjelder både avgivende og mottakende fartøy og både under- og overfiske på fartøynivå.

-------------------------------------------

Verdi av fangst som er fisket i strid med Havressursloven eller forskrift fastsatt i medhold av denne, skal inndras, jf. Havressurslovens § 54. Rederiene anmodes om å undersøke alle kvotemessige forhold nøye på et tidlig tidspunkt i planlegging av de ulike aktiviteter.  På denne måten kan man unngå inndragningsaker som baserer seg på manglende kjennskap til regelverk eller fakta om tidligere fangster.

For de ovennevnte punkter har vi registret at det er et informasjonsbehov. En oppramsing av ulike reguleringsområder som kan kreve særskilt oppmerksomhet, vil imidlertid aldri kunne være uttømmende.

Med vennlig hilsen 

NORGES SILDESALGSLAG 

Flere rundskriv